Regulamin Aplikacji Mobilnej Słowik

§ 1

1. Właścicielem Aplikacji Mobilnej jest Industi sp. z o.o., ul. Narutowicza 77/3, 20-019 Lublin, NIP 946 255 48 84.

2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz sposób świadczenia usług przez Aplikację mobilną Słowik.

3. Z Aplikacji Mobilnej nie mogą korzystać Użytkownicy nie wyrażający zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 2

Definicje:

1. Aplikacja mobilna – Aplikacja mobilna Słowik to aplikacja, która służy do zbierania materiału dźwiękowego potrzebnego w procesie terapii. Materiał, który zostanie nagrany posłuży do analizy akustycznej 11 głosek.

2. Słowik jest częścią VSTS – systemu spersonalizowanej terapii dla dzieci i dorosłych, wspierającej proces leczenia wad wymowy.

3. Dzięki machine learning, czyli technologii polegającej na systemie, który uczy się samodzielnie, będziemy mogli stworzyć algorytm wykrywania wad wymowy i oceny akustycznej głosek.

4. Zwiększenie ilości nagrań jednego słowa sprawi, że algorytm będzie jeszcze bardziej wiarygodny i w skuteczniejszy sposób będzie pomagał pacjentom.

5. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzystająca z Aplikacji mobilnej.

6. Rejestracja – dobrowolne przekazanie danych w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług oferowanych przez Serwis.

§ 3

1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkowników w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji mobilnej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora:

a) urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet,

b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

c) mikrofon wolnostojący lub wbudowany w urządzenie mobilne.

§ 4

1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Administratora jest prawidłowe wprowadzenie danych przez Użytkownika.

2. Aplikacja umożliwia nagranie dźwięku z mikrofonu urządzenia, na którym będzie ona zainstalowana.

3. Nagrywając materiał dźwiękowy Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności i Cookies oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

4. Z momentem zaakceptowania postanowień Regulaminu, Użytkownik staje się stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której treść stanowią postanowienia niniejszego Regulaminu, jak również wszelkie oświadczenia i zastrzeżenia

Użytkownika składane drogą elektroniczną w ramach korzystania z funkcjonalności oferowanych w ramach Aplikacji mobilnej.

5. Akceptacja postanowień Regulaminu stanowi oświadczenie woli Użytkownika o związaniu się postanowieniami Regulaminu i zasadami korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji mobilnej.

6. Użytkownik zobowiązuje się do zastosowania najwyższej staranności w zakresie ochrony przyjętego przez Użytkownika hasła przed dostępem osób nieuprawnionych.

7. Aplikacja mobilna jest bezpłatna.

8. Rejestracji dokonuje się za pośrednictwem Formularza Rejestracji udostępnionego na stronie internetowej Aplikacji mobilnej.

9. Aplikacja mobilna nie zakłada kont użytkowników w aplikacji.

§ 5

1. Administrator informuje, iż zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy.

2. Administrator informuje, iż w przypadku otrzymania urzędowej lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych umieszczanych przez użytkownika lub związanej z nimi bezprawnej działalności, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych informując równocześnie Użytkownika o zamiarze i przyczynie uniemożliwienia dostępu do danych.

3. W przypadku, gdy dostęp do danych został uniemożliwiony przez Administratora ze względu na zdarzenie, o którym mowa w ust. 2 łącznie z powiadomieniem Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych, Administrator nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika w związku z uniemożliwieniem dostępu do danych.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane i treści wprowadzone przez Użytkowników w Aplikacji mobilnej i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich.

5. Administrator nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne w Aplikacji mobilnej.

§ 6

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator powiadomi w Aplikacji mobilnej na co najmniej 7 dni przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.

2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Aplikacji mobilnej w formie tekstu jednolitego.

3. Administrator zastrzega prawo do zmiany zasad korzystania z Aplikacji mobilnej po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie zarejestrowanych Użytkowników oraz zamieszczeniu odpowiedniej informacji na stronie Aplikacji mobilnej.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.08.2020