Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem aplikacji mobilnej Słowik (zwanej dalej: „Aplikacją mobilną”).

Dane osobowe Użytkowników Aplikacji mobilnej zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Użytkownikom przysługują uprawnienia przyznane im w poszczególnych przepisach RODO.

Definicje:

1. Aplikacja mobilna – Aplikacja mobilna Słowik to aplikacja, która służy do zbierania materiału dźwiękowego potrzebnego w procesie terapii. Materiał, który zostanie nagrany posłuży do analizy akustycznej 11 głosek.

2. Słowik jest częścią VSTS – systemu spersonalizowanej terapii dla dzieci i dorosłych, wspierającej proces leczenia wad wymowy.

3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzystająca z Aplikacji mobilnej.

§ 1
Administrator danych

1. Właścicielem Aplikacji mobilnej Słowik, a jednocześnie Administratorem Danych jest Industi sp. z o.o., ul. Narutowicza 77/3, 20-019 Lublin, NIP 946 255 48 84.

§ 2
Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1. Dane osobowe Użytkowników tj. adres mailowy (nie jest wymagany) jest zbierany na potrzeby przekazywania informacji marketingowych o terapii zaburzeń mowy VSTS za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Słowik.

2. Państwa dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. realizacji świadczonych usług za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Słowik.

3. Podczas wypełnienia formularza wymienionego w ust. 1, Użytkownik obligatoryjnie podaje: imię, przedział wiekowy, zaznacza potwierdzenie akceptacji polityki prywatności Aplikacji mobilnej Słowik. Opcjonalnie może zostawić swój adres mailowy. W przypadku dziecka powinien być to adres mailowy rodzica lub opiekuna prawnego.

§ 3
Udostępnianie i powierzenia danych

1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Aplikacji mobilnej Słowik. Dostawcy usług, którym są przekazywane dane osobowe, podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające).

2. Do podmiotów przetwarzających należy Industi Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 77/3, 20-019 Lublin.

3. W przypadku skierowania żądania, Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności sądom powszechnym, prokuraturze, policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 4
Prawa Użytkownika

1. Prawo do usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO).

Użytkownik ma prawo żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych jeżeli

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

b) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

c) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega;

d) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora.

2. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

a) gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

c) gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

3. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO).

Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

4. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO).

Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z § 8 Polityki Prywatności.

5. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

6. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

7. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii standardowych klauzul umownych, kierując zapytanie w sposób wskazany w § 6 Polityki Prywatności.

8. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5

Warunki użytkowania 

1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Administratora jest prawidłowe wprowadzenie danych przez Użytkownika.

2. Aplikacja umożliwia nagranie dźwięku z mikrofonu urządzenia, na którym będzie ona zainstalowana.

3. Nagrywając materiał dźwiękowy Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności i Cookies oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

4. Z momentem zaakceptowania postanowień Regulaminu, Użytkownik staje się stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której treść stanowią postanowienia niniejszego Regulaminu, jak również wszelkie oświadczenia i zastrzeżenia

Użytkownika składane drogą elektroniczną w ramach korzystania z funkcjonalności oferowanych w ramach Aplikacji mobilnej.

5. Akceptacja postanowień Regulaminu stanowi oświadczenie woli Użytkownika o związaniu się postanowieniami Regulaminu i zasadami korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji mobilnej.

6. Użytkownik zobowiązuje się do zastosowania najwyższej staranności w zakresie ochrony przyjętego przez Użytkownika hasła przed dostępem osób nieuprawnionych.

7. Aplikacja mobilna jest bezpłatna.

8. Aplikacja mobilna nie zakłada kont użytkowników w aplikacji.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Pytania i wątpliwości w zakresie niniejszej Polityki Prywatności i Cookies Użytkownicy Aplikacji mobilnej Słowik mogą zgłaszać Administratorowi drogą elektroniczną kontakt@industi.com

2. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności i Cookies, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie dotyczącej informacji o Aplikacji mobilnej Słowik slowik.vsts.pl.